Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1.İş bu sözleşme Trend Kitap Kır. Tur. Eğt. Tic. Ltd. Şti.’ye (bundan sonra “Trend” olarak anılacaktır) ait www.trendyayinevi.com alan adlı internet sitesinin (bundan böyle internet sitesi olarak anılacaktır.) kullanım şartlarını ve internet sitesine kayıt olan Üye ile “Trend”’in karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemek için hazırlanmıştır. 

2.Üye'nin Hak Ve Yükümlülükleri 

2.1.Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuyup anladığını ve sözleşmede belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını gayri kabulü rücu beyan ve taahhüt etmiştir. İnternet sitesine üye olunması, işbu üyelik sözleşmesinin üye tarafından okunduğunu ve gayri kabili rücu kabul edildiğini gösterir.

2.2Üye tarafından kendisine ait bir e-posta hesabıyla internet sitesine üye olunur. Her e-posta adresi ile sadece bir üyelik alınabilir.

2.3.Üye tarafından oluşturulan hesap şahsi olup bir başkasına devredilebilmesi mümkün değildir. 

2.4Üye tarafından hesabı için dilediği zaman değiştirebileceği sadece kendisinin bildiği bir şifre belirlenir. Belirlenen şifrenin güvenliğini sağlama sorumluluğu üyeye aittir. Üye, hesabı ve şifresini korumak noktasında gereken önlemleri almayı, internet sitesine üye olan diğer kişilerin yahut ziyaretçilerin verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendisine ait şifreyi başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını, hesabın üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden dolayı “Trend”in sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.5.Hesaba ait her türlü bilginin yahut şifrenin yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasından doğacak sorumluluk üyenin kendisine aittir. Üye, hesabının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanıldığını, şifresinin yetkisiz kişilerin eline geçtiğini ve sair hukuka aykırılıkları fark ettiği durumda derhal “Trend” ile iletişime geçerek durumu bildirecektir. “Trend” gerekli gördüğü durumda teyit için üyeden bilgi ve belge talep edebilir. Üye, hesabının, kullanıcı adının, şifrelerinin ve sair bilgilerin yetkisiz üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesinden “Trend” in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul ve taahhüt etmiştir.

2.6.Üye, gerek kayıt sırasında gerekse de sonrasında vereceği tüm bilgilerin doğru,güncel ve kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye tarafından verilen bilgilerin eksik yahut yanlış olması halinde bundan uğrayacağı zarardan kendisi sorumlu olup, yanlış bilgi vermesi durumunda “Trend”in tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliği sona erdirebileceğini kabul eder. ‘’Trend’’ gerekli görmesi halinde bu bilgiler ile yeni kayıt yapılmasını da engelleyebilir.

2.7.Üye, işbu sözleşmedeki yahut sair yasal yükümlülüklerini ihlal etmesi sebebiyle doğacak her türlü zarardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2.8.Üye, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. ‘’Trend’’ gerekli görmesi halinde üyeliği derhal sonlandırabilir.

2.9.İnternet sitesinin ismi, logosu, içeriği ve yazılımı, her türlü fikri, sınai ve mali hakkı “Trend”e aittir. Üye, site ismini, logosunu, içeriğini ve yazılımını kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla kullanamaz. 


3.“Trend”in Hak Ve Yükümlülükleri 

3.1.“Trend”, internet sitesi üzerinden verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Belirli bir süre içerisinde aktif olmayan üye hesabı “Trend” tarafından herhangi bir bildirim yapılmadan silinebilir.

3.2.Üye tarafından işbu sözleşmedeki şartlara aykırı hareket edilmesi durumunda “Trend”, ilgili üyenin hesabını hiçbir açıklama ve bildirim yapmaksızın tek taraflı olarak silme hakkına sahiptir. 

3.3 “Trend” internet sitesi üzerindeki fiyatları önceden haber vermeksizin dilediği zaman değiştirebilir, kampanyaları ve stokları kaldırabilir. Teknik nedenlerden kaynaklanan yahut güncelleme hatası gibi durumlardan ortaya çıkabilecek zararlardan “Trend” sorumlu değildir.

3.4.İnternet sitesinde oluşabilecek kesinti, hata vb. durumlardan dolayı oluşabilecek zararlardan “Trend” sorumlu değildir.

3.5.Üye tarafından gerek internet sitesine kayıt olunurken gerekse de sonrasında beyan edilen her türlü bilgi, Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin ifası ve internet sitesinin işletilmesi için gerekli faaliyetlerin ifası ve istatistiki değerlendirmeler için “Trend” tarafından kullanılabilir ve saklanabilir. Bu sözleşmenin onaylanması, bu bilgilerin kullanımına ve saklanmasına Üye tarafından rıza gösterdiğini kabul anlamına gelir. Gizlilik politikası, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

3.6.Yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili idari ve hukuki makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde üyenin IP bilgisi dahil tüm bilgileri ilgili yetkili makamlarla paylaşılabilecektir. Ayrıca gizlilik politikası da onaylanmakla “Trend”, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. Üyenin talebi halinde bu bildirim listesinden çıkışı sağlanacaktır.

4.Diğer Hükümler

4.1.Üye tarafından gerek hesap oluşturulması sırasında gerekse de sonradan verilen kişisel veriler; mesafeli satış sözleşmesi kapsamında üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için siparişin alınması, ödemelerin gerçekleştirilmesi, teslimatın sağlanması, ürünler hakkında pazarlama amacıyla irtibata geçilmesi, yeni ürün önerilerinde bulunulması, kampanya duyurularının yapılması, iletişimin sağlanması kapsamında depolanması, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, yurt içine veya yurt dışına aktarılması şeklinde işlenebilecek olup başka hiçbir amaç için kullanılmayacaktır. Toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üye’nin talebi üzerine yahut “Trend” tarafından re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir. 

4.2.Taraflar işbu sözleşmeyi dilediği zaman sona erdirebilir. 

4.3.“Trend” işbu sözleşmedeki koşulları dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahip olup bu değişiklikler yayınlandığı an itibariyle geçerli hale gelir. Üye tarafından internet sitesine girildiğinde sözleşme değişiklikleri kabul edilmiş sayılır. 

4.4.İnternet sitesinde bulunulduğu süre zarfında bilgisayara oturum bilgileri, tekrar girildiğinde tanıma ve benzeri amaçlar kapsamında çerez yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Bu çerezler kimlik ve sair özel bilgiler içermez.

4.4.İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olup Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

4.5.Üye tarafından internet sitesine kayıt olunması sırasında bildirilen adresler sonraki her türlü bildirim tarafların yasal adresleri olarak kabul edilecek olup bundan sonraki bildirimler bu adreslere yapılacaktır. “Trend” in adresi internet sitesinin iletişim bölümünde belirtilmekte olup burada yazan son adres geçerli tebligat adresi sayılır.

4.6.Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.